چهارشنبه, 9 بهمن 1398 :: Wednesday, 29 January 2020
 

کلیدواژه: ناامن کنندگان

مجازات سختی در انتظار ناامن کنندگان جامعه است

مجازات سختی در انتظار ناامن کنندگان جامعه است

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: مجازات سختی در انتظار کسانی است که از خواسته مردم سوءاستفاده کرده و ضمن ایجاد ناامنی اموال عمومی و مردم را تخریب کردند.